A legtöbb ember csak az építkezése során találkozik a Felelős Műszaki Vezető (röviden: FMV) kifejezéssel. Ha találkoztak már vele, akkor sem tudják mit jelent, illetve mire is utal, ezért összeszedtük a vele kapcsolatos legfontosabb szabályokat, feladatokat és a megbízásával kapcsolatos fogyasztóvédelmi szempontokat.

 

Ki az a Felelős Műszaki Vezető

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) rendelkezik a felelős műszaki vezető feladatáról, felelősségéről, és a tevékenység folytatásának feltételeiről. Az Étv. meghatározza a felelős műszaki vezetői tevékenység fogalmát, a tevékenységet folytató természetes, és jogi személyek, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek körét is.

A törvényi meghatározás értelmében a felelős műszaki vezetői tevékenység az építőipari kivitelezési tevékenység irányítása. Ilyen jellegű tevékenységet csak az folytathat, aki felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik, valamint a tevékenység folytatását a névjegyzéket vezető szerv engedélyezi, ezzel egyidejűleg névjegyzékbe veszi.

 

Ki kaphat felelős műszaki vezetői engedélyt?

Ilyen engedélyt az a természetes személy kaphat, aki nem áll az ilyen tevékenységet kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és rendelkezik az Étv. felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott szakirányú végzettséggel és szakmai gyakorlattal, valamint megfelel az abban meghatározott egyéb feltételeknek.

Jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkezőszervezet akkor végezhet felelős műszaki vezetői tevékenységet, ha tagja vagy vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló más személy rendelkezik felelős műszaki vezetői engedéllyel.

 

Felelő műszaki vezetői névjegyzék

Hazánkban a Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Építész Kamara a területi kamarák adatszolgáltatása alapján, országos összesítésben vezeti a kamarai tagok nyilvántartását, valamint az engedélyhez kötött mérnöki tevékenységek esetén a szakmagyakorlási tevékenység folytatására jogosultak névjegyzékét.

A kamarai névjegyzékben történő keresést a kamara weboldalán ide kattintva végezheti el:

Amennyiben felelős műszaki vezetőt szeretne megbízni, a kamarai névjegyzékekben kezdje a keresést.

 

Felelős műszaki vezető feladatai

Az Étv. rendelkezései szerint a felelős műszaki vezető az alábbiakért felel az építkezés során:

 • az építményfajtának, építési tevékenységnek megfelelő jogosultságának meglétéért,
 • a szakmunka irányításáért,
 • kormányrendeletben meghatározott feladatai körében: az építmény, építményrész végleges építési engedélynek és a hozzá tartozó jóváhagyott engedélyezési terveknek, illetve a jogszabályban meghatározott kivitelezési dokumentációnak megfelelő megvalósításáért,
 • az építési tevékenységre vonatkozó szakmai, minőségi és biztonsági előírások megtartásáért,
 • a munkálatok végzésének szakszerűségéért.

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése határozza meg konkrétan a felelős műszaki vezető feladatait. Alap, hogy az építési munkaterületen végzett építési-szerelési munkát – néhány kivétellel – a felelős műszaki vezető irányítja.

Kiemeltünk ezekből a meghatározott feladatokból néhány fontosabbat az alábbiak szerint:

 • az építési napló vezetése, ellenőrzése és lezárása, ha erre a kivitelezőtől megbízást kapott és az építési napló vezetése kötelező, vagy szabadon választható esetben a vezetéséről döntöttek,
 • a kivitelezés során a minőségi követelmények biztosítása, a technológiai, a munkavédelmi és az egészségügyi előírások betartatása,
 • az átadás-átvételi eljárásban és a használatbavételi engedélyezési eljárásban való közreműködés és az ehhez szükséges nyilatkozatok megtétele,
 • az esetlegesen bevont alvállalkozók tevékenységének ellenőrzése, munkájuk igazolása.

A teljes feladatlistáért tekintse meg a hivatkozott kormányrendeletet!

 

Mikor nem kötelező felelős műszaki ellenőrt megbízni?

Nincs szükség felelős műszaki vezető megbízására, ha az építmények olyan jellegű felújítási, helyreállítási, átalakítási vagy korszerűsítési tevékenységét végzik, melynek során:

 • az építmény tartószerkezeti rendszere nem változik meg, vagy
 • az építmény tartószerkezetének teherbíró képességét befolyásoló olyan mértékű teherváltozás – írásos szakértői véleménnyel igazoltan – nem következik be, mely a tartószerkezet megerősítését, elbontását, megváltoztatását tenné szükségessé, továbbá
 • ha égéstermék elvezetésére szolgáló bármilyen szerkezetű égéstermék-elvezető berendezés építésére nem kerül sor, illetve
 • az építmény homlokzatának megváltoztatása (kivéve a védett építményeket) nem jár együtt annak teherhordó szerkezeti változtatásával.

Ezen építési munkákat a munka jellegének megfelelő szakmunkás-képesítéssel rendelkező személy felelős műszaki vezető irányítása nélkül is elvégezheti, kivéve, ha a munkálatok végzésére építési napló nyitása kötelező, mely esetben a napló vezetési szabályok az irányadóak.

 

Hogyan bízzunk meg egy felelős műszaki vezetőt?

A felelős műszaki vezetői feladatát megbízási vagy alkalmazotti jogviszony keretében látja el.

A megbízási szerződés elemeit az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet határozza meg.

A rendelet 22. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a felelős műszaki vezetői tevékenység folytatásához szükséges szerződés megkötésére a Ptk.-ban szabályozott megbízási szerződés szabályait kell alkalmazni az alábbi eltérésekkel:

a szerződést írásban kell megkötni, és annak tartalmaznia kell:

 • a megbízó nevét vagy megnevezését, címét vagy székhelyét, adószámát, elérhetőségét, továbbá a képviseletében eljáró személy nevét vagy megnevezését, címét vagy telephelyét és elérhetőségét,
 • a felelős műszaki vezető megnevezését, nyilvántartási számát, névjegyzéki jelét és elérhetőségét,
 • a felelős műszaki vezető díját, fizetési módját, határidejét,
 • a felelős műszaki vezető feladatainak és felelősségének meghatározását.

 

Mire figyeljünk kötelezően a felelős műszaki vezető megbízása előtt?

A felelős műszaki vezető kiválasztása előtt fontos ellenőrizni, hogy a jelölt szerepel-e a Magyar Mérnöki Kamara hivatalos névjegyzékében, megvannak-e a hivatalos engedélyei, valamint a megfelelő végzettséget igazoló dokumentumai.

Talán a legfontosabb, hogy minden jelölttől kérjünk referenciákat, akár korábbi ügyfelek elérhetőségét, ahhoz, hogy személyesen érdeklődhessünk korábbi tevékenységeiről.

Amennyiben nem ad meg referenciát, vagy nem adja át az engedélyező és végzettségét bemutató dokumentumait, akkor gyanakodjunk és inkább nézzünk másik műszaki vezető után.

Figyeljünk arra is, hogy nem folytathat felelős műszaki vezetői tevékenységet az építészeti-műszaki dokumentáció engedélyezésében részt vevő, valamint a tevékenység és a hatóság felügyeletét ellátó hatóság köztisztviselője, a beruházás műszaki ellenőre.

A felsorolt kizáró tényezőkről a felelős műszaki vezető jelöltet minden esetben nyilatkoztassuk, illetve a megbízási szerződésbe ezekről a tényezőkről tett nyilatkozatát foglaljuk bele.

 

Összefoglalás

A cikkben bemutatott részletszabályok alapján jól látható, hogy egy építkezés során a felelős műszaki vezető megbízása is nagyon fontos – van, amikor persze kötelező – az építési kivitelezés során. Feladata a szakági kivitelezési munkálatok felügyelete, irányítása, igazolása, az elektronikus építési napló vezetése, amennyiben erre megbízást kapott.

Fontos, hogy a felelős műszaki vezető tevékenységét szakáganként kell érteni! Ez azt jelenti, hogy külön felelős műszaki vezető szükséges például az épületgépészeti, a burkolási, a szerkezeti, vagy a villanyszerelési munkálatokra! Minden szakági kivitelezésre külön felelős műszaki vezetőt kell megbízni, így lesz biztosított a megfelelően felügyelt szakmai munka az építkezésen.

Építtetőként el kell fogadnunk a kivitelező vállalkozó által megbízott, vagy alkalmazásában álló felelős műszaki vezető tevékenységét is, de ilyenkor vegyük azt a tényt figyelembe, hogy őt a kivitelező fizeti, tehát elfogult lehet a kivitelező szakmai tevékenységével kapcsolatban. Javasolt az építtető által egy olyan építési műszaki ellenőr – illetve szakáganként műszaki ellenőrök – megbízása, aki felügyeli a kivitelező felelős műszaki vezetőit is.

 

Készült az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával.

Csatlakozz a már 20.000 tagú építkezős/felújítós csoportunkhoz, a Házépítőkhöz!

A cikk létrehozásában segítséget nyújtott Kovács Ferenc építési szak tanácsadó.

Forrás: kovácsferenc.hu, epitesijog.hu, mmk.hu, mek.hu